خرید و فروش انواع کود

کود ماده معدنی ، آلی و یا بیولوژیکی است که شامل عناصر غذایی می شود و حاصل خیزی خاک را افزایش می دهد و روی عملکرد کیفی و کمی محصول تاثیر می گذارد در صنعت کشاورزی برای اینکه خاک از لحاظ مواد غذایی کمبودی نداشته باشد از کود استفاده می شود. در واقع انواع کود شامل موارد زیر می شود :

  • کود زیستی       – کود کمپوست
  • کود شیمیایی    – کود گیاهی
  • کود حیوانی      – کود سبز
  • کود انسانی      – کود بیوفسفات
  • گرانوله             – نانو کودهای کلاته.

تولید کود باعث شده که تولید محصولات زراعی افزایش پیدا کند و باید به این نکته نیز توجه کنیم که ازدیاد محصول باعث شده این کودها صدمات زیادی به خاک ، موجودات زنده و اکو سیستم وارد کنند، ما در گروه روکالبا با وجود نیاز مبرم کشاورزی کشور همه سعی خود را کرده ایم که توجه کافی به این بخش حساس داشته باشیم و بهترین خدمات را به شما عزیزان ارائه دهیم.