نوشته‌ها

بذر گل داوودی

بذر گل داوودی

بذر گل داوودی از خانواده کامپوزیست هاست؛ گیاه داوودی بیش از دویست نوع مختلف دارد و از گیاهانی چند ساله گلخانه ای و علفی می باشد. گل داودی برگ های سبز (تیره) رنگ دارد و خود گل آن در واریته های مختلف رنگ های گوناگونی دارد. رشد اصلی گل داودی در فصل …